SongHong Terms of Services

Quy định số dư

- Để có số dư trong tài khoản, người dùng có thể donate để nhận được số tiền tương đương đã donate.

- Hình thức donate là hoàn toàn tự nguyện, không phải là dịch vụ trao đổi mua bán.

- Khi donate người dùng sẽ nhận được tiền vào tài khoản, số tiền này không thể quy đổi ngược lại.


Quy định seeding

- Người dùng có thể dùng tiền đã donate để trao đổi các dịch vụ seeding có trên web.

- Mỗi dịch vụ có các quy định khác nhau, có thể xem chi tiết tại tên và thông tin của từng dịch vụ trước khi sử dụng.

- Các máy chủ seeding có quy định và các thức hoạt động có thể thay đổi theo thời gian.


Đối với bên donate

- Không seeding các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, nếu vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Có thể báo cáo các dịch vụ khi dùng không đạt được hiệu quả mong muốn tại mục phiếu hỗ trợ.


Đối với bên nhận donate

- Chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành các nội dung seeding được yêu cầu.

- Tiếp nhận xử lý các lỗi do người dùng báo cáo.

- Từ chối hỗ trợ các đơn có nội dung seeding vi phạm và không thực hiện theo hướng dẫn.


Chính sách bảo mật

- Chúng tôi thu thập tất cả các thông tin người dùng như: số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng, ip, các uid và nội dung seeding....

- Mọi thông tin người dùng được bảo mật.

Our Mission

At SongHong, our mission is to empower businesses and individuals to thrive in the digital age by providing top-notch social media marketing (SMM) services. We strive to be the backbone of your online presence, ensuring that your brand reaches its fullest potential through effective and innovative strategies.


Copyright © SongHong. All Rights Reserved.

v3.17.0